Wstęp

 1. Niniejsza Polityka (zdefiniowana poniżej) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez IceBreaker Anna Barbarska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Branickiego 11 lok. 10, 02-972 Warszawa, NIP 125-09-97-940 Państwa danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.friends.edu.pl oraz przez pracowników Pracowni Językowej Friends.

Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych (zwany dalej Pracownią) – administratorem Państwa danych osobowych jest IceBreaker Anna Barbarska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Branickiego 11 lok. 10, 02-972 Warszawa, NIP 125-09-97-940.
 2. Strona internetowa Pracowni – witryna internetowa Pracowni Językowej Friends, działająca pod adresem www.friends.edu.pl

Postanowienia Ogólne

 1. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Pracownia informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

Administrator danych

 1. Pracownia nie powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”)

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi udzielona przez Państwa zgoda na rejestrację na kurs językowy i jego organizację poprzez:
  • zaznaczenie odpowiedniego okienka przy formularzu kontaktowym na stronie internetowej Pracowni;
  • zaznaczenie odpowiedniego okienka przy teście poziomującym na stronie internetowej Pracowni;
  • podpisanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
  • podpisanie umowy na organizację kursu językowego z Pracownią.
 2. Udzielona zgoda, o której mowa powyżej może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte poprzez przesłanie do Pracowni żądania w tym zakresie na adres pracownia@friends.edu.pl

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód
 2. Na podstawie udzielonych zgód Pracownia będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji i obsługi Państwa kursu językowego, w szczególności poprzez:
  • telefoniczne lub mailowe przedstawienie propozycji kursu językowego oraz ustalenie terminu zajęć z lektorem prowadzącym Państwa kursu; 
  • przygotowanie Umowy na realizację kursu językowego i jego harmonogramu; 
  • kontakt w celu potwierdzenia/ przełożenia/ odwołania zajęć w ramach kursu;
  • wystawienie faktury bądź rachunku;
  • prowadzenie ewidencji obecności na zajęciach;
  • przygotowanie przez lektora cyklicznych raportów z planu i realizacji programu nauczania;
  • przekazanie Państwa danych osobowych lektorowi prowadzącemu Państwa kurs.

Udostępnianie

 1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, tylko jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Pracownia nie sprzedaje Państwa danych osobowych i nie udostępnia ich podmiotom trzecim, o ile nie jest to niezbędne do obsługi Państwa kursu językowego.

Uprawnienia

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
 2. Macie Państwo prawo uzyskać od Pracowni następujące informacje:
  • o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych
  • od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
  • o źródle, z którego pochodzą Państwa dane,
  • o odbiorcach, którym dane są udostępniane.
 3. Ponadto na Państwa żądanie Pracownia uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie, jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim.
 2. Pracownia zastosowała środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyła Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.
 4. Mimo najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest jednak możliwe.

Korzystanie ze strony internetowej

 1. W przypadku, gdy dobrowolnie podadzą Państwo swoje dane osobowe poprzez wyrażenie odpowiednich zgód na stronie internetowej Pracowni, Pracownia będzie uprawniona do kontaktowania się Państwem z wykorzystaniem przekazanych danych. Dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż w treści zgody.
 2. W niektórych przypadkach Pracownia i dostawcy usług wykorzystują pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwala Pracowni lepiej zrozumieć oraz usprawnić działanie, funkcjonalność i wydajność strony oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.
 3. Państwa adresy IP mogą być mogą być rejestrowane podczas wizyty na stronie w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania strony.
 4. Pliki cookie są umieszczane przez stronę w Państwa komputerze lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na stronie, ale nie zawierają Państwa adresów e-mail ani danych osobowych. Służy to realizacji kilku celów, w zależności od rodzaju plików cookie:
  • pliki cookie sesyjne wykorzystywane są w celu analizy wydajności przeglądarki, bezpieczeństwa oraz preferencji użytkownika, usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki;
  • stałe pliki cookie są wykorzystywane dla celów analitycznych, m.in. w celu ustalenia sposobu korzystania przez Państwa ze strony czy ogólnej liczby wizyt odsłon;
  • informacyjne pliki cookie pozwalają na zwrócenie się do określonego odsetka użytkowników strony o udzielenie informacji zwrotnych, służą również uniknięciu kilkukrotnego kierowania powyższej prośby do jednego użytkownika.
 5. Strona korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Pracownię, znajdą Państwo pod adresem http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 6. Strona może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji Państwa komputera lub urządzenia mobilnego.
 7. Podczas standardowej wizyty strona nie wymaga podania przez Państwa swoich danych osobowych. Ich podanie jest jednak wymagane w sytuacji, gdy wyrażą Państwo np. chęć otrzymania dodatkowych informacji na temat kursów, organizowanych w Pracowni lub kierują Państwo do Pracowni inne pytania.

Zmiany

 1. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej www.friends.edu.pl 
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym powyżej.

Pytania odnośnie Polityki Prywatności i jej realizacji

 1. Pracownia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych. W przypadku, jeśli mają Państwo jakieś pytania, są Państwo proszeni o kontakt pod adresem pracownia@friends.edu.pl Na podany adres mogą Państwo również zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zgodności z naszą Polityką Prywatności.